เกี่ยวกับ | องค์การนักศึกษา ภาคปกติ
Buca escort
İzmir escort
eşya depolama
canlı bahis canlı casino siteleri bahis siteleri
grup porno
yabancı bahis siteleri
gaziantep escort bayan
mersin escort
almanbahis güvenilir mi almanbahis adres almanbahis şikayet almanbahis lisans almanbahis güncel giriş adresi almanbahis giriş almanbahis almanbahis almanbahis almanbahis hakkında
bodrum escort
izmir escort
manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort seks hikaye sex hikaye bodrum escort alanya escort sex hikaye alanya escort
1xbetm.info supertotobet betist giriş restbetcdn.com
casino siteleri kacak bahis

เกี่ยวกับ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2016 หมวดหมู่

ม ห า วิ ท ยา ลั ย รา ช ภั ฏ ร้ อ ย เ อ็ ด

“มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้ร่มธรรม ร่มรื่น ร่มเย็น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนถนนสายร้อยเอ็ด – โพนทอง
ห่างจากสนามบินร้อยเอ็ดประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตของท้องถิ่นต่อไป

 

ความเป็นมา

ปี 2544 พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

ปี 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 

การพัฒนา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้ Q-GREEN เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย “Q-GREEN
ประกอบด้วย

 

 Q (Quality)                      : คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพของบุคลากร

 

 G (Good Governance)       : มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการบริหาร

 

จัดการที่ดีในการปฏิบัติงาน
 R (Research – Based)         : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิจัย หรือสามารถร่วมเป็นทีมนักวิจัยได้

 E (Economy Sufficiency)    : ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นร่มธรรมและเกิดความร่มเย็น

 E (Environment)               : พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ

 N (Network)                     : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและความ ร่วมมือกับประเทศอาเซียน
และสากล

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับประเทศและสากลเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

ปรัชญา

แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น “ชนปทานัง ภูมิปัญญา เขตตัง”

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาท้องถิ่น

 

 ค่านิยมองค์กร

 “RERU”

 

R : Responsibility        มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

E : Experience           ประสบการณ์ที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

R : Respect               อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณ และมีความภักดีต่อองค์กร

 

U : Unity                  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน

 

 

พันธกิจ

1.ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

2.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนึกในความ

เป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มี

จำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

3.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ

4.บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

  1. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล

กันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6.น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

7.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

8.ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตและการประกอบ

อาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน

instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al
bayilik paneli
instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al
instagram takipçi satın al

การแสดงความเห็นถูกปิด

خرید vpn کاهش پینگ
bolu escort edirne escort zonguldak escort çankırı escort corum escort amasya escort burdur escort bilecik escort trabzon escort isparta escort afyon escort canakkale escort sakarya escort corlu escort usak escort sile escort ayvalik escort balikesir escort rize escort kırşehir escort karabük escort yalova escort aydin escort usak escort kutahya escort burdur escort malatya escort agri escort urfa escort van escort corum escort erzurum escort adana escort maras escort yozgat escort giresun escort kastamonu escort artvin escort bilecik escort karabuk escort karaman escort kirsehir escort manisa escort kusadasi escort cankiri escort kirklareli escort kirikkale escort sinop escort tekirdag escort kocaeli escort kilis escort osmaniye escort diyarbakir escort batman escort siirt escort mus escort bartin escort sivas escort sincan escort gorukle escort