เกี่ยวกับ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2016 หมวดหมู่

ม ห า วิ ท ยา ลั ย รา ช ภั ฏ ร้ อ ย เ อ็ ด

“มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้ร่มธรรม ร่มรื่น ร่มเย็น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนถนนสายร้อยเอ็ด – โพนทอง
ห่างจากสนามบินร้อยเอ็ดประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตของท้องถิ่นต่อไป

 

ความเป็นมา

ปี 2544 พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

ปี 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 

การพัฒนา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้ Q-GREEN เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย “Q-GREEN
ประกอบด้วย

 

 Q (Quality)                      : คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพของบุคลากร

 

 G (Good Governance)       : มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการบริหาร

 

จัดการที่ดีในการปฏิบัติงาน
 R (Research – Based)         : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิจัย หรือสามารถร่วมเป็นทีมนักวิจัยได้

 E (Economy Sufficiency)    : ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นร่มธรรมและเกิดความร่มเย็น

 E (Environment)               : พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ

 N (Network)                     : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและความ ร่วมมือกับประเทศอาเซียน
และสากล

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับประเทศและสากลเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

ปรัชญา

แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น “ชนปทานัง ภูมิปัญญา เขตตัง”

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาท้องถิ่น

 

 ค่านิยมองค์กร

 “RERU”

 

R : Responsibility        มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

E : Experience           ประสบการณ์ที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

R : Respect               อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณ และมีความภักดีต่อองค์กร

 

U : Unity                  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน

 

 

พันธกิจ

1.ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

2.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนึกในความ

เป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มี

จำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

3.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ

4.บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

  1. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล

กันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6.น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

7.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

8.ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตและการประกอบ

อาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน

การแสดงความเห็นถูกปิด

خرید vpn کاهش پینگ